حسن خلخالی مدیرعامل شرکت مارگارین به عنوان عضو جدید هیات مدیره انجمن روغن نباتی انتخاب شد.

حسن خلخالی مدیرعامل شرکت مارگارین به عنوان عضو جدید هیات مدیره انجمن روغن نباتی انتخاب شد.

حسن خلخالی مدیرعامل شرکت مارگارین به عنوان عضو جدید هیات مدیره انجمن روغن نباتی انتخاب شد.
"حسن خلخالی مدیرعامل شرکت مارگارین به عنوان عضو جدید هیات مدیره انجمن روغن نباتی انتخاب شد" در مجمع عمومی عادی سالانه انجمن صنفی صنایع روغن نباتی که با حضور اکثریت اعضا برگزار شد آقای دکتر حسن خلخالی مدیرعامل شرکت روغن مارگارین با رای اعضای مجمع به عنوان عضو جدید هیئت مدیره انجمن انتخاب شد.
تاریخ : 1399/06/10
منبع: