همکاری با مارگارين

*نام: *نام خانوادگی: *نام پدر:
* شماره شناسنامه: * کد ملی: شماره بيمه:
* تاریخ تولد:
*محل تولد: * وضعیت تاهل:
تابعیت 1: تابعیت 2: آدرس ايميل:
*خدمت وظیفه: نوع معافیت: *تلفن همراه:
* نشانی محل اقامت: کدپستی: تلفن:
نشانی محل کار: تلفن:

افراد تحت تكفل:

نام: نسبت:
سن: شغل:

نام نسبت سن شغل حذف

سوابق تحصیلی:

رشته و گرایش تحصیلی: نام و محل موسسه آموزشی:
نوع مدرک تحصیلی: سال اخذ مدرك: معدل:

رشته و گرایش تحصیل نام و محل موسسه آموزشی نوع مدرک تحصیلی سال اخذ مدرك معدل حذف

سوابق کاری:

نام مؤسسه: عنوان شغل مورد تصدی:
از تاریخ: تا تاریخ:
آخرین حقوق و مزایا: علت تغییر شغل:
سابقه بیمه: نام و تلفن معرف:

نام مؤسسه عنوان شغل مورد تصدی از تاریخ تا تاریخ آخرین حقوق و مزایا علت تغییر شغل سابقه بیمه نام و تلفن معرف حذف

دوره های تخصصي يا حرفه اي (به غير از كامپيوتر):

نام دوره: مدت دوره:
نام موسسه آموزشی: سال اخذ مدرك:

نام دوره مدت دوره نام موسسه آموزشی سال اخذ مدرك حذف

آَشنايي با زبان های خارجي:

زبان خارجه:
Speaking: Listening:
Writing: Reading:

زبان خارجه Speaking Listening Writing Reading حذف

آشنایی با نرم افزارهای کامپیوتری:

نرم افزار: سطح آشنایی:

نرم افزار سطح آشنایی حذف

نام و شماره تماس 2 نفر از بستگان كه در مواقع ضروري بتوان دسترسي پيدا كرد:

نام و نام خانوادگی نسبت شماره تماس