" افزايش حقوق پرسنل محترم پيمانكار شركت معظم مارگارين در تير ماه سال جاري"

" افزايش حقوق پرسنل محترم پيمانكار شركت معظم مارگارين در تير ماه سال جاري"

" افزايش حقوق پرسنل محترم پيمانكار شركت معظم مارگارين در تير ماه سال جاري"
مديرعامل محترم دستور فرمودند با توجه به نتایج حاصل از ارزیابی عملكرد و در جهت مساعدت و معاضدت به معيشت خانواده هاي پرسنل محترم پيمانكاري (شركت احياگستر سبز، رستوران، اياب و ذهاب و ليفتراك) مبالغی در حقوق تیرماه اين عزیزان زحمت كش و پرتلاش شارژ گردد.
ضمن تشكر از نگاه ويژه دکترشمس كه همواره به مسائل كارگري توجه خاصی داشته اند، آرزوي توفيق و خير و بركت براي شركت معظم مارگارين داريم.

تاریخ : 1397/05/06
منبع: