بازديد مديرعامل كارخانه مارگارين جناب آقاي دكتر شمس از بخشهاي مختلف كارخانه

بازديد مديرعامل كارخانه مارگارين جناب آقاي دكتر شمس از بخشهاي مختلف كارخانه

بازديد مديرعامل كارخانه مارگارين جناب آقاي دكتر شمس از بخشهاي مختلف كارخانه

روز جمعه 97/04/08  جناب دكتر شمس به اتفاق آقاي وفا كشيك وقت، بازديدي از بخش‌هاي مختلف كارخانه به عمل آوردند.
اين بازديد كه سرزده و بدون هماهنگي صورت گرفته بود داراي نكات حائز اهميتي به شرح ذيل بود:
1-تمام پرسنل بخصوص كارگران زحمتكش با تلاش بسيار به انجام ماموريت و وظايف سازماني خود مشغول بوده و عليرغم روز تعطيل از روحيه بالائي براي انجام كار برخوردار بودند.
2-محيط مركز بهداري به دليل عدم رعايت نظافت و آراستگي(بويژه در اطاق معاينه، اطاق تزريقات، و آبدارخانه )وضعيت بسيار ناخوشايندي دارد.آقاي دكتر با ديدن چنين صحنه‌هايي نگران شده و مطرح مي‌كردند اگر كسي بيمار به اين محيط مراجعه كند بيمارتر خارج خواهد شد.
3-در اين بازديد نشست صميمي با شاغلين آتش‌نشاني انجام شد و آقاي دكتر ازعزيزان جان بر كف آتش‌نشاني تقدير به‌عمل آورد.
4-در بررسي‌هايي كه مي‌شدجناب دكتر مطلع شدند تعدادي از رانندگان نسبت به فعال نبودن بخش مالي شكايت و درخواست پرداخت فوري كرايه بار در ايام تعطيل را داشتند. به همين منظور به مالي تذكر داده شد تا در شرايط ويژه با حضور نماينده اي از ايجاد نارضايتي جلوگيري نمايند.
5-نگهبانان و عزيزان شاغل در نگهباني كه به صورت شبانه‌روزي و با رعايت انضباط دركارخانه ارائه خدمت مي‌دهند مورد تقدير جناب دكتر قرار گرفته و ديدار صميمانه‌اي با عزيزان نگهبان داشتند.
6-دكتر شمس در بازديد از قسمت ليفتراكها شاهد تلاش رانندگان ليفتراك كه سهم مهمي در جابه‌جايي روغن دارند قرار گرفت و از نقش آنان تقدير به عمل آوردند.ضمنا نارضايتي از نظافت محيط ليفتراكها را اعلام داشتند.
7-دكتر شمس از بخشهاي مختلف كارخانه بازديد و ضمن تقديرو تشكراز شاغلين روز تعطيل ابراز رضايت خود را از عزيزان زحمتكش به عمل آورد.
تاریخ : 1397/04/09
منبع: