آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه 
براي سال مالي منتهي به 1397/09/30 
شركت مارگارين (سهامي عام)
مجمع عمومي عادي ساليانه شركت مارگارين (سهامي عام) ثبت شده به شماره 4204 و شناسه ملي 10100239199 مربوط به عملكرد سال مالي منتهي به 30 آذر 1397 در ساعت 9 صبح روز سه شنبه 27 فروردين 1398 در محل تهران-بلوار غربي مجموعه ورزشي آزادي- پژوهشگاه صنعت نفت- سالن همايش كاسپين تشكيل مي گردد.بدينوسيله از كليه صاحبان سهام شركت يا نمايندگان قانوني آنها دعوت مي شود جهت دريافت برگه ورود به جلسه در اوقات اداري روزهاي 19 و 20 فروردين 1398 به محل دفتر امور سهام اين شركت واقع در شهرري-كيلومتر 3جاده ورامين-خيابان راهبر-پلاك 8 شركت مارگارين(سهامي عام). واحد امور سهام مراجعه نمايند.ضمناٌ برگه ورود به جلسه از ساعت 8 صبح روز برگزاري مجمع در محل برگزاري نيز قابل دريافت خواهد بود.
تاكيد مي گردد سهامداران محترم به جهت حضور در جلسه مجمع عمومي مي بايست حتماٌ كارت ملي به همراه داشته باشند. ضمناٌ در رابطه با نمايندگان اشخاص حقوقي علاوه بر كارت ملي,ارائه اصل معرفي نامه شخص حقوقي الزامي است.

دستور جلسه:
1-استماع گزارش هيئت مديره درباره عملكرد سال مالي منتهي به 30 آذر 1397
2-استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني درباره عملكرد سال مالي منتهي به 30 آذر 1397 
3-تصويب صورت هاي مالي سال مالي منتهي به 1397/09/30 و اتخاذ تصميم نسبت به تخصيص و تقسيم شود.
4-انتخاب بازرسين قانوني و حسابرس شركت.
5-تعيين حق حضور و پاداش اعضاي هيئت مديره.
6-تعيين روزنامه كثير الانتشار جهت درج آگهي هاي مربوط به شركت.
7-ساير موارد قابل طرح در مجمع عمومي عادي.

با احترام-هيئت مديره شركت مارگارين(سهامي عام)


 

تاریخ : 1398/01/17
منبع: